TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry.:n STRATEGIA 2022 löytyy täältä: Strategia.pdf

TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry. SÄÄNNÖT  2008

1 §
Yhdistyksen nimenä on Tulevaisuuden tutkimuksen seura/Sällskapet för framtidsstudier ja se on tulevaisuuteen suuntautuvan tutkimuksen ja opetuksen kannatusyhdistys, jonka kotipaikkana on Turun kaupunki. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on
1)            edistää tulevaisuuden tutkimusta Suomessa ja sen hyväksikäyttöä sekä  siihen perustuvaa keskustelua samoin kuin kehittää sen vaatimia aineellisia, organisatorisia ja henkisiä edellytyksiä;
2)            edistää tulevaisuuden tutkimukseen perustuvaa korkeakouluopetusta;
3)            ylläpitää tutkijoiden keskinäisiä yhteyksiä sekä heidän ja tutkimusten hyväksikäyttäjien välisiä yhteyksiä Suomessa;
4)            ylläpitää yhteyksiä muiden maiden tutkimuslaitoksiin ja tutkijoihin ja osallistua alan kansainvälisiin kokouksiin ja muuhun toimintaan;

5)            harjoittaa tiedotustoimintaa; ja tällä tavalla myötävaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseen.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1)            tekee aloitteita ja antaa lausuntoja yhdistyksen tarkoituksen määrittelemillä aloilla;
2)     ��      harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää yleisö- ja jäsentilaisuuksia sekä ylläpitää yhteyksiä tiedotusvälineisiin;
3)            kerää tietoja ja tiedottaa erityisesti Suomessa harjoitettavasta tulevaisuuden tutkimuksesta ja opetuksesta;
4)            liittyy jäseneksi kansainvälisiin seuroihin sekä pitää yhteyttä alan yhdistyksiin, tutkimukseen ja opetukseen muissa maissa;
5)            mahdollisuuksien mukaan osallistuu tärkeiden tulevaisuuden tutkimusten rahoittamiseen ja myöntää hallinnassaan olevista rahastoista ja muista varoista apurahoja;
6)             voi perustaa alaosastoja eri paikkakunnille.

4 §
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja. Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa kiinteistöjä ja harjoittaa julkaisutoimintaa sekä muodostaa rahastoja.

5 §

JÄSENET
Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, opiskelijajäseniä, kannattajajäseniä, kirjeenvaihtajajäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen jäseneksi voidaan valita oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi tai kannattaa sitä. Jäseneksi hyväksymisestä ja kutsumisesta päättää yhdistyksen hallitus.

6 §
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii jollakin yhdistyksen tarkoitusten määrittelemällä alalla tai haluaa niitä edistää omalla osallistumisellaan yhdistyksen kautta. Nuorisojäseneksi voidaan valita alle 24-vuotias henkilö ja opiskelijajäseneksi alle 30-vuotias perusopiskelija. Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä sekä opiskelijajäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Nuorisojäseniltä ei peritä jäsenmaksua ensimmäiseltä jäsenyysvuodelta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7 §
Kannattajajäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka hallituksen määräämällä vuosi- tai kertamaksulla tukee yhdistyksen toimintaa.

8 §
Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua tulevaisuuden tutkimuksen tai opetuksen tai tiedottamisen alalla ansioitunut kotimainen tai ulkomainen henkilö. Kirjeenvaihtajajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

9 §
Kunniajäseneksi voidaan kutsua koti- tai ulkomainen henkilö, joka on erityisen ansioitunut tai joka on erityisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista tai luonut siihen mahdollisuuksia. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

10 §

HALLINTO
Ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa on sen kokouksella. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä, nuorisojäsenillä ja opiskelijajäsenillä siten, että kullakin yhteisöjäsenellä on viisi ääntä ja kullakin henkilöjäsenellä yksi ääni.

11 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä sekä enintään kahdeksan varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Välitön uudelleen valinta on mahdollinen enintään kahdesti.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määräytyy erovuoro arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa myös tarpeellisiksi katsomiaan pysyviä ja määräaikaisia valiokuntia.

Hallituksen tehtävänä on kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös yhdistyksen kokoukselle. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään viiden muun jäsenen ollessa läsnä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

12 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

13 §

NEUVOTTELUKUNTA
Yhdistys voi asettaa neuvottelukunnan, jonka kokoonpanosta, toimikaudesta ja tehtävistä päättää yhdistyksen kokous.

14 §

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Kokoukset pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla. Yhdistyksellä on syys- ja kevätkokoukset sekä tarvittaessa muita kokouksia.

Syyskokouksessa, joka pidetään marraskuussa,
1)            valitaan syyskokoukselle puheenjohtaja;
2)            vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten;
3)            päätetään jäsenmaksujen suuruudesta varsinaisten jäsenten osalta;
4)            valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja;
5)             valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle;
6)             valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
7)            käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kevätkokouksessa,  joka pidetään huhtikuussa,
1)             valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja;
2)            käsitellään (edellisen) hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edelliseltä toimintavuodelta;
3)            vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
4)             käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Asiat, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltävän, on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti syyskokouksen osalta viimeistään syyskuun viimeisellä viikolla ja kevätkokouksen osalta viimeistään helmikuun viimeisellä viikolla.

15 §
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus niin itse päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Siinä tapauksessa kokous on kutsuttava koolle mahdollisimman aikaisessa ajankohdassa, jonka asia ja säännöt sallivat.

16 §
Kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeellä, sähköisesti ja/tai Futura-lehdessä.

Päätökset yhdistyksen kokouksista tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

17 §
ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi. Tilien tulee olla valmiit helmikuun puoliväliin mennessä luovutettavaksi tilintarkastajille. Näiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

18 §
Muutokset näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen tarvitaan 3/4 annetuista äänistä.

19 §
Yhdistyksen purkaminen, josta myös kokouskutsussa on mainittava, tapahtuu samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat tulevaisuuden tutkimuksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla.

20 §
Muutoin noudatettakoon yhdistyksen toiminnassa mitä yhdistyslaissa on säädetty rekisteröidystä yhdistyksestä.