MALASKA-OPINNÄYTETYÖPALKINTO 2023

Järjestyksessä seitsemäs Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Malaska-opinnäytetyöpalkinto on julkistettu kevätkokouksessamme 24.4.2023!

Seuralle ilmoitettiin määräaikaan mennessä kymmenen lopputyötä eri puolilta Suomea ja niiden joukosta valittiin Malaska-palkinnon saajaksi Elina Mäkelän pro gradu -työ ”Skills for the Future of Work: Accelerating changes in competency requirements for white-collar knowledge workers and their effects” (Osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä: kiihtyvät muutokset valkokaulustyöntekijöiden osaamisvaatimuksissa ja näiden vaikutukset yksilöille, organisaatioille ja työmarkkinoille). Työ on jätetty keväällä 2021 Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, Global Management / CEMS -pääaineeseen.

Perusteluina valinnalle, arvioija KTT, PhD Leena Jokinen totesi mm., että opinnäytetyö ”käsittelee ansiokkaasti ja kriittisesti tietoa uusien teknologioiden soveltamista työssä sekä osaamisvaatimusten muutoksia” sekä ”tuo tärkeän lisän keskusteluun tulevaisuuden osaamisvaatimusten muutoksista ja vastuullisuudesta erityisesti, kun keskustelua käydään osaamisen muutoksista eri pituisilla aikajänteillä.” 

Lisäksi myönnettiin yksi kunniamaininta: Maija Lehtolan YAMK-opinnäytetyölle “Kirjasto ekososiaalisen sivistyksen mahdollistajana” (Humanistinen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogin koulutus, marraskuu 2022). Perusteluina kunniamaininnalle Jokinen totesi mm., että työssä ”kytkeytyvät luontevasti tulevaisuudentutkimuksen käsitteet, ekososiaalinen sivistys ja humanistinen tutkimusote. Toivottavasti tämä työ johtaa laajempaan keskusteluun kirjastojen tulevaisuudesta monipuolisen lukutaidon (ml. tulevaisuuslukutaidon) edistäjänä ja sivistyksen vaalijana.

Lämpimät onnittelut Elinalle ja Maijalle!

Arvioijana toimi KTT, PhD Leena Jokinen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Kiitos Leenalle arvokkaasta lukutyöstäsi!

Opinnäytetyöpalkinnon suuruus on 300 euroa ja se myönnetään taas seuraavan kerran vuonna 2025. Kunniamaininnan saaja saa palkinnoksi valitsemansa seuran julkaisun tai Futura-lehden vuositilauksen. 
 
Lisätietoja Malaska-opinnäytetyöpalkinnosta alla. Arvioija Leena Jokisen koko lausunto pdf-tiedostona.
 
*
 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura myöntää joka toinen vuosi Malaska-palkinnon tulevaisuudentutkimukseen liittyvälle opinnäytetyölle. Keväällä 2025 valitaan seuralle ilmoitettujen, vuosina 2023-24 valmistuneiden opinnäytetöiden joukosta stipendin saava pro gradu –työ tai vastaava, esim. diplomityö tai ammattikorkeakoulun lopputyö (YAMK). Palkinnon saaja julkistetaan keväällä 2025. 

Arvioitavaksi lähetetään korkeintaan yksi opinnäytetyö per oppilaitos. Palkittavan työn valitsee seuran hallituksen valitsema tohtorintutkinnon suorittanut henkilö.

Arviointiin ehtivät mukaan ne lopputyöt, jotka on lähetetty (pdf- tai Word-muodossa) oppilaitoksen yhteyshenkilölle (tai sellaisen puuttuessa seuran toimiston sähköpostiosoitteeseen) 15.1.2025 mennessä.

Jos siis vuosina 2023-24 valmistunut/valmistuva lopputyösi liittyy tulevaisuudentutkimukseen teemaltaan tai menetelmiltään, ota yhteyttä oppilaitoksesi yhteyshenkilöön (lista alla), tai jos oppilaitoksellasi ei vielä ole yhteyshenkilöä, niin seuran pääsihteeriin: toimisto@futurasociety.fi.

Oppilaitosten yhteyshenkilöt/tiedotusta hoitavat:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: Johanna Moisander (johanna.moisander(at)aalto.fi)
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: Idil Gaziulusoy (idil.gaziulusoy(at)aalto.fi)
Aalto-yliopiston teknilliset korkeakoulut: Ahti Salo (ahti.salo(at)aalto.fi)
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu:
Mia Lahtela (mia.lahtela@haaga-helia.fi) ja Elizabeth SanMiguel (Elizabeth.SanMiguel@haaga-helia.fi)
Helsingin yliopisto: Nina Janasik (nina.janasik(at)helsinki.fi)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
Anne Hakala (anne.hakala(at)jamk.fi)
Jyväskylän yliopisto:
Marileena Mäkelä (marileena.t.makela(at)jyu.fi)
Karelia-ammattikorkeakoulu:
Tarja Kupiainen (tarja.kupiainen(at)karelia.fi)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
: Harri Kivelä (harri.kivela(at)kouvola.fi)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Tuomo Uotila (tuomo.uotila(at)lut.fi)
Laurea-ammattikorkeakoulu: Sanna Ketonen-Oksi (sanna.ketonen-oksi(at)laurea.fi)
Oulun ammattikorkeakoulu: Tiina Gallén (tiina.gallen(at)oamk.fi)
Oulun yliopisto: Erkki Urpilainen (erkki.urpilainen(at)oulu.fi)
Satakunnan ammattikorkeakoulu: Sirpa Sandelin (sirpa.sandelin(at)samk.fi)
Tampereen yliopisto: Markus Pöllänen (markus.pollanen[at]tuni.fi)
Turun kauppakorkeakoulun kansainvälinen tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelma: Petri Tapio (petri.tapio(at)utu.fi)
Turun yliopisto: Reima Suomi (reima.suomi(at)utu.fi)
Vaasan yliopisto: Hanna-Kaisa Pernaa (hanna-kaisa.pernaa@uwasa.fi)
Åbo Akademi: Annina Kainu (annina.kainu(a)abo.fi)

Huom! Jos työskentelet yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa eikä oppilaitoksesi vielä ole listassa, niin olisitko kiinnostunut toimimaan gradupalkinto-yhteyshenkilönä? Yhteyshenkilö tiedottaa oppilaitoksessaan gradupalkinnosta ja karsii tarvittaessa ilmoitettujen opinnäytetöiden joukosta sen, joka lähetetään eteenpäin seuralle.

Lisätietoja gradupalkinnosta: tutuseura@gmail.com, 040 5028672

* * *

MALASKA-OPINNÄYTETYÖPALKINTO 2021

Järjestyksessä kuudes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Malaska-opinnäytetyöpalkinto on julkistettu kesäseminaarissa 20.8.2021!

Seuralle ilmoitettiin määräaikaan mennessä neljätoista lopputyötä eri puolilta Suomea ja niiden joukosta valittiin Malaska-palkinnon saajaksi Sanni Koivumäen pro gradu -työn ”Tulevaisuus nykyisyydessä. Tulevaisuuden skenaariot nykyisyyden kuvana Annika Lutherin romaanissa Kodittomien kaupunki. Työ on jätetty keväällä 2020 Itä-Suomen yliopistoon, Filosofisen tiedekunnan Humanistiselle osastolle Kirjallisuuden pääaineeseen.
Perusteluina valinnalle, arvioija FT Marileena Mäkelä totesi mm., että ”opinnäyte oli kokonaisuudessaan laadukas työ. Työn rakenne oli selkeä. Aihe oli perusteltu mielenkiintoisesti. Teoriaa oli käsitelty monipuolisesti. Lisäksi työn tulokset oli esitelty kiinnostavasti.” (Lue koko perusteluteksti.)

Lisäksi myönnettiin yksi kunniamaininta: Maija Saarmanin opinnäytetyölle ”Tulevaisuudennäkymiä ravintola-alalta – Skenaarioita ravintolakonsepteista” (Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelma, Haaga-Helia). Perusteluina kunniamaininnalle, Mäkelä totesi mm., että ”vaikka osiltaan [työssä esitellyt] skenaariot olivat odotettavia ja uskottavia, innostuin itse pohtimaan niiden toteutumista. Varsinkin ”moniastillinen ja hyperpersonoitu palveluelämys” -skenaario oli mielestäni hienosti visioitu tulevaisuuden mahdollisuus ravintoloille.” (Lue koko perusteluteksti.)

Lämpimät onnittelut Sannille ja Maijalle!

Arvioijana toimi Wisdom Fellow Marileena Mäkelä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta & Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom:sta. Kiitos Marileena arvokkaasta lukutyöstäsi!

Opinnäytetyöpalkinnon suuruus on 300 euroa ja se myönnetään taas seuraavan kerran vuonna 2023. Lisätietoja alla:

* * *

MALASKA-OPINNÄYTETYÖPALKINTO 2019

Haluamme iloisina ilmoittaa että järjestyksessä viides Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Malaska-opinnäytetyöpalkinto on julkistettu!

Seuralle ilmoitettiin määräaikaan mennessä kaksitoista lopputyötä eri puolilta Suomea ja niiden joukosta on valittu Malaska-palkinnon saajaksi Sanna Pitkäsen tutkielma Future of work: How change agents make sense of the effects of technological development on people management. Pitkäsen opinnäytetyö käsittelee teknologisen kehityksen
mukanaan tuomia muutoksia henkilöstöjohtamiselle sekä organisaatioissa toimivien muutosagenttien tapoja tolkullistaa näitä muutoksia. Työ on jätetty keväällä 2018 Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmaan ja sen ohjaajina toimivat professori, varadekaani Kristiina Mäkelä sekä tohtorikoulutettava Tuuli Hakkarainen. Vuonna 2019 Gradupalkinnon suuruus on 300 euroa.

Gradupalkinnon arvioijana toiminut professori Toni Ahlqvist toteaa lausunnossaan mm., että ”kyseessä on poikkeuksellisen korkeatasoinen ja laadukas tutkielma, joka ansaitsee tulla palkituksi.” Pitkäsen työn” innovatiivisin anti liittyy siihen, miten kirjoittaja onnistuu kytkemään sensemaking-teorian osaksi työn tulevaisuuden tarkastelua. Tutkielmassa luodaan uudenlaista ”prospektiivisen järkeilyn” (prospective sensemaking) tai ”tulevaisuussuuntautuneen järkeilyn” (future-oriented sensemaking) teoreettista näkökulmaa, joka yhdistää mielenkiintoisella tavalla rajatun rationaliteetin ja tunteiden psykologian näkökulmia. Teoreettinen ja käsitteellinen tarkastelu on siten uutta luovaa.

Lisäksi Ahlqvist halusi antaa kunniamaininnat Henna Heinäjärven opinnäytetyölle Accentuate the positive: Hope as psychological capital in Futures Studies (Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kansainvälinen maisteriohjelma) sekä Ville Nokipiin tutkielmalle Logistiikan strateginen suunnittelu: Tulevaisuuskuvia varaosalogistiikan varmuudesta vuonna 2050 (Maanpuolustuskorkeakoulu). Ahlqvist toteaa lausunnossaan, että Heinäjärven työssä ”pohdiskellaan ansiokkaasti tunteiden sekä yleisemmin psykologisten tekijöiden vaikutusta tulevaisuustietoisuuden ja tulevaisuuskuvien rakentumisessa” , ja että Nokipiin opinnäytetyö on ”menetelmällisesti huolellista ja perusteellista työtä” ja sen ”erityinen vahvuus on analyyttisyydessä ja systemaattisuudessa.


Julkistuksen jälkeen Tieteiden talolla. Kuvassa seuran pj Mikko Dufva (vasemmalla), kunniamaininnan saanut Ville Nokipii, Malaska-palkinnon voittanut Sanna Pitkänen sekä töiden arvioija Toni Ahlqvist. Toinen kunniamaininnan saanut Henna Heinäjärvi ei päässyt julkistamistilaisuuteen.

Tarkemmat tiedot palkinnosta sekä vuoden 2021 hausta alla. Arvioija prof. Toni Ahlqvistin perusteluteksti kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Onneksi olkoon, Sanna, Henna sekä Ville! Kiitos myös kaikille muille työnsä lähettäneille!

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran puolesta,
Mikko Dufva, puheenjohtaja sekä Hazel Salminen, pääsihteeri

* * *

MALASKA-PALKINTO 2017

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran vuoden 2017 Malaska-palkinto (ent. Gradupalkinto) on julkistettu!

Seuralle ilmoitettiin määräaikaan mennessä yksitoista lopputyötä eri puolilta Suomea ja niiden joukosta on valittu Malaska-palkinnon saajaksi Akhgar S. Kabolin pro gradu -työ The multicultural images of the future of young adults. Kabolin pro gradu –työ käsittelee nuorten aikuisten käsityksiä tulevaisuudesta, käyttäen kriittistä kerrosanalyysiä (CLA, Causal Layered Analysis). Työ on jätetty keväällä 2016 Turun yliopistoon, tulevaisuudentutkimuksen oppiaineeseen ja sen ohjaajana toimi professori Petri Tapio. Vuonna 2017 Gradupalkinnon suuruus on 300 euroa.

Gradupalkinnon arvioijana toiminut TkT Mikko Dufva kertoo lausunnossaan päätyneensä ”käyttämään valintakriteereinä asioita, jotka olivat keskeisiä Pentti Malaskan työssä: huolenkantoa tulevaisuudesta, monialaisuutta, edelläkävijyyttä ja loogisuutta. Tarkastelin sitä, miten opinnäytetyön tulokset kytketään osaksi laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja kuinka niissä otetaan erilaisia näkemyksiä huomioon. Lisäpisteitä sai uutta avaavista ja ennakkoluulottomasti sovelletuista menetelmistä ja aiheista. Lisäksi kiinnitin huomiota siihen, että tutkimuskysymykset esitetään selvästi, argumentointi etenee jouhevasti ja tulokset vastaavat kysymyksiin.”

Lisäksi Dufva haluaa antaa kunniamaininnan Alexander Kohlin opinnäytetyölle ”Business potential of insect food – studying the attitudes towards edible insects among young adults, koska näkee, että siinä käsiteltiin laaja-alaisesti tulevaisuuden kannalta tärkeää aihetta. Työ on jätetty Jyväskylän ammattikorkeakouluun, Degree Programme in International Business -ohjelmaan. Työn ohjaajana toimi Juha Saukkonen.

Onneksi olkoon, Akhgar sekä Alexander! Kiitos myös kaikille muille työnsä lähettäneille!

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran puolesta,

Osmo Kuusi, puheenjohtaja sekä Hazel Salminen, pääsihteeri

* * *

GRADUPALKINTO 2011

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran vuoden 2011 Gradupalkinto on julkistettu seuran kevätkokouksessa 18.4!

Seuralle ilmoitettiin yhdeksän korkeatasoista lopputyötä eri puolilta Suomea, ja niistä valittiin Gradupalkinnon saajaksi Jaakko Iso-Järvenpään pro gradu -työ Forecasted merchant scenarios on surcharge implementation – Company X reacting to competitive changes in the Finnish payment card industry. (Tiivistelmä pdf-tiedostona)

Työ oli jätetty toukokuussa 2010 Turun kauppakorkeakoulun (nyk. Turun yliopiston alla) Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitokselle.
Ohjaajina toimivat Esa Stenberg sekä Valtteri Kaartemo.

Iso-Järvenpään pro gradu -työn todettiin olevan erittäin ammattitaitoisesti rakennettu tutkimus, järjestelmällinen, ajaton ja samalla ajankohtainen, konkreettisesti tulevaa ja erittäin monia ihmisiä koskettava käytännön sovellusta luotaava.
Valinta oli kuitenkin vaikea, sillä kaikki seuran saamat työt olivat hyviä ja niiden tekemiseen oli käytetty suuri määrä luovuutta, kovaa työtä sekä osin jopa idealistista intoa. Ensimmäinen Gradupalkinto-prosessi kokonaisuudessaan ylitti sekä määrällisesti että laadullisesti jo korkealla olleet odotuksemme!
Seuran hallituksen valitseman arvioijan, prof. Rauno Kuusiston lausunto kokonaisuudessaan pdf-tiedostona.
Vuonna 2011 Gradupalkinnon suuruus on 300 euroa.

Onneksi olkoon, Jaakko! Kiitos myös kaikille muille työnsä lähettäneille!

*

Gradupalkinto 2013

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran vuoden 2013 Gradupalkinto on julkistettu!

Seuralle ilmoitettiin määräaikaan mennessä runsaasti korkeatasoisia lopputöitä eri puolilta Suomea. Kymmenestä eri oppilaitoksesta lähetetyistä töistä on valittu Gradupalkinnon saajaksi Juhani Parhialan pro gradu -työ Systeeminen tulkintakehys heikoille signaaleille. Työ on jätetty keväällä 2012 Lapin yliopiston markkinoinnin oppiaineeseen, Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan (http://www.doria.fi/handle/10024/76761). Vuonna 2013 Gradupalkinnon suuruus on 300 euroa.

Parhialan pro gradu –työ käsittelee tulevaisuuksien tutkimuksen käsitteellistyksiä ja tieteen tekemistä ohjaavia tausta-ajatuksia. Gradupalkinnon arvioijana toiminut FT, tulevaisuudentutkimuksen dosentti (em.) Auli Keskinen kertoo lausunnossaan etsineensä kymmenen lopputyön joukosta työtä, joka osoittaisi ”ehdokkaan intoa tulevaisuudentutkimukseen ja rohkeutta uppoutua siihen, vaikka tietomäärä ja tieteellinen kokemus ovat vasta nupullaan.” – Keskisen lausunto pdf-muodossa

Keskinen toteaa valitun pro gradu -työn ilmentävän ”muita selvemmin orastavaa tulevaisuudentutkimuksen ymmärrystä ja tiedon janoa”, mistä syystä hän päätyi valitsemaan kyseisen työn ”parhaaksi näistä parhaista ollen se primus inter pares.

Lisäksi Keskinen haluaa antaa kunniamaininnan Mari Ariluoman diplomityölle Kaupunki ekosysteemipalvelujen tuottajana – kohteena Lahden Mukkula ”erinomaisesta aiheen käsittelystä ja innovatiivisesta esityksestä.’’ Keskinen toivoo Lahden kaupungin ottavan tämän tutkimuksen tosissaan. Työ on jätetty Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Maisema-arkkitehtuurin laitokselle marraskuussa 2012. Työn valvojana toimi prof. Jyrki Sinkkilä ja ohjaajana FT Saara Vauramo.

Onneksi olkoon, Juhani sekä Mari! Kiitos myös kaikille muille työnsä lähettäneille!

*

GRADUPALKINTO ELI MALASKA-PALKINTO 2015

Pentin päivänä 21.3.2015 julkistettiin, että seuran Gradupalkinto kulkee jatkossa nimellä Malaska-palkinto, seuran ensimmäisen puheenjohtajan Pentti Malaskan muistoksi. Haluamme nyt ilmoittaa, että järjestyksessä kolmas Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Gradupalkinto, eli Malaska-palkinto on julkistettu!

Malaska-palkinto-julkistaminen2015

Seuralle ilmoitettiin määräaikaan mennessä kymmenen lopputyötä eri puolilta Suomea ja niiden joukosta on valittu Malaska-palkinnon saajaksi Laura Häyhän pro gradu -työ China’s Economic, Environmental and Social Development in Crossfire – Province-specific Analysis of China’s Ecological Modernization and SustainabilityHäyhän pro gradu –työ käsittelee Kiinan kehitystä talouden, ympäristön sekä yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmista. Työ on jätetty syksyllä 2014 Jyväskylän yliopistoon, sosiologian oppiaineeseen ja sen ohjaajana toimi YTT, lehtori Pertti Jokivuori. Vuonna 2015 Gradupalkinnon suuruus on 300 euroa.

Gradupalkinnon arvioijana toiminut FT Leena Ilmola kertoo lausunnossaan etsineensä kymmenen lopputyön joukosta ansiokasta työtä useamman kriteerin perusteella: Relevanssi tulevaisuudentutkimuksen kannalta (joko substanssi tai metodi); kirjallisuuden laajuus ja kirjallisuuskatsauksen analyyttisyys; tutkimuskysymys ja onko siihen vastattu; metodi ja data; miten analyysi on tehty; sekä johtopäätösten loogisuus (perustuvatko johtopäätökset analyysiin vai mielipiteisiin).

Ilmola toteaa valitun pro gradu -työn olevan ymmärrettävyyden sekä metodin ja datan käsittelyn osalta erinomainen, mistä syystä hän päätyi valitsemaan kyseisen työn Malaska-palkinnon saajaksi. Vaikka tutkimus itse ei suoranaisesti ole tulevaisuudentutkimusta klassisessa mielessä, linkki tulevaisuuden tutkimukseen on olemassa. Ilmola näkee, että tutkimuskysymysten muotoilun sekä niihin vastaamisen jatkotyöstämisellä työ olisi hyvä luonnos väitöskirjaan.

Lisäksi Ilmola haluaa antaa kunniamaininnan Sari Vesiluoman pro gradu -työlle Strateginen päätöksenteko muuttuvassa maailmassakoska näkee sen hyvänä, selkeästi tulevaisuudentutkimuksen alan opinnäytetyönä: selkeänä työnä, jossa tutkimuskysymykset on hyvin määritelty. Työ on jätetty vuonna 2013 Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan johtamisen laitokselle, Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmaan. Työn ohjaajana toimi KTT, dosentti Tero Vuorinen.

Onneksi olkoon, Laura sekä Sari! Kiitos myös kaikille muille työnsä lähettäneille!