Tulevaisuudentutkimus on useiden eri tieteenalojen menetelmiä ja lähestymistapoja yhdistävä ja hyödyntävä tutkimustoimintaa, jonka tarkastelukohde on tulevaisuus. Tulevaisuudentutkimuksellinen toiminta pyrkii kuvaamaan, selittämään ja ymmärtämään laaja-alaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niihin liittyviä eri elämänalueiden muutos- ja kehitysprosesseja sekä näihin liittyviä merkityksiä.

Tutkimuksellisessa mielessä tulevaisuutta voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista, ja tulevaisuudentutkimuksen kentällä on useita erilaisia tutkimussuuntauksia ja tavoitteita. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä sovelletaan ennakoinnissa, strategisessa johtamisessa ja päätöksentekoon liittyvässä kehittämisessä.

Nykyään tulevaisuudentutkimusta pidetään tieteenalana, kun siitä aiemmin puhuttiin enemmänkin tiedonalana. Tieteenalalle ominaisesti tulevaisuudentutkimusta opetetaan Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, jossa oppiainetta on mahdollista opiskella englanninkielisessä maisteriohjelmassa sekä tulevaisuudentutkimuksen jatko-opinnoissa.

Teksti pohjautuu kirjoittanut Auli Keskisen kirjoitukseen vuodelta 2005.