Tiistaina 23.10.2018 klo 10:30-16
Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Tulevaisuuden ennakoinnin taito on lähtökohta toiminnalle nykyhetkessä. Tämä on kokoava ajatus Anticipation-tutkimusotteessa, joka on ollut tulevaisuuksientutkijoiden laajan kiinnostuksen kohteena.
Seminaarissa ohjelma rakennettiin dialogien ympärille: saimme kuulla alustuksia Anticipation-ajattelun taustasta ja tutkimuskohteista, sekä ihmis- ja koneälyn eroista ja yhtäläisyyksistä tulevaisuuden hahmottamisessa, ja niiden innoittamina kommentaattoreiden näkemyksiä aiheesta.

Järjestäjänä Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry

OHJELMA

Klo 10.00 Ilmoittautuminen
10.30 Avaus / puheenjohtaja Mikko Dufva, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
10.35 Tulevaisuudentutkimus ja antisipaatio-ajattelu / professori Markku Wilenius, Tulevaisuuden tutkimuskeskus (esitys pdf-muodossa ja videona)
11.15 Yleisökeskustelua ryhmissä
11.40 Lounastauko
12.40 Antisipaatio-ajattelun filosofisia lähtökohtia / Chief Scientist Ilkka Tuomi, Meaning Processing Oy (esitys pdf-muodossa ja videona)
13.20 Kommentoiva dialogi / dosentti Osmo Kuusi, Aalto-yliopisto (esitys pdf-muodossa ja videona) ja prof. emer. Antti Hautamäki, Jyväskylän yliopisto (esitys pdf-muodossa)
14.05 Kahvitauko
14.25 Neurotiede ja tulevaisuuden tekoäly/ dosentti Marja-Leena Linne, Tampereen teknillinen yliopisto
15.05 Kommentoiva dialogi / professori Sirkka Heinonen (esitys pdf-muodossa) ja väitöskirjatutkija Sanna Ahvenharju (esitys pdf-muodossa), Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
15.45 Loppukommentti / Chief Scientist Ilkka Tuomi & yleisökeskustelu
16.15 seminaari loppuu

Lisätietoja
Hazel Salminen, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, tutuseura@gmail.com

*

Alustajat
Tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius on toiminut tulevaisuuden parissa yli 20 vuotta, ja on tutkinut mm. teknologian, työn, talouden, koulutuksen ja median tulevaisuuksiin liittyviä teemoja. Wilenius on lisäksi Rooman klubin jäsen sekä hoitaa Turun yliopistolle myönnettyä Unesco-professuuria.

FT, Chief Scientist Ilkka Tuomi toimii tulevaisuuteen katsovana tietojenkäsittelytieteen, erityisesti internetin ja innovaatioverkostojen tutkijana. Hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja sekä artikkeleita mm. (teko)älystä, oppimisesta, innovaatioista ja ennakoinnista.

Dosentti Marja-Leena Linne johtaa Tampereen teknillisessä yliopistossa laskennallisen neurotieteen tutkimusryhmää eurooppalaisessa Human Brain Project -huippututkimushankkeessa, jossa kehitetään aivotoimintojen malleja erityisesti oppimisen ja muistin mekanismien alueilla. Hän on myös johtanut Euroopan Unionissa alan kansainvälistä tutkimushanketta.

Alustajien keskustelevina kommentaattoreina toimivat Aalto yliopiston innovaatio- ja tulevaisuudentutkimuksen dosentti Osmo Kuusi, Jyväskylän yliopiston filosofian professori (emeritus) Antti Hautamäki, Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori Sirkka Heinonen ja Turun yliopistossa väitöskirjaa valmisteleva VTM Sanna Ahvenharju.

*

Mitä Anticipation-ajattelulla ja tulevaisuuden lukutaidolla tavoitellaan? Tulevaisuuden lukutaidon perusedellytyksiin ja -ulottuvuuksiin kohdistuva tutkimus on herättänyt paljon sekä tieteellistä että soveltavaa kiinnostusta myös tulevaisuuksientutkimuksen ulkopuolella. Näitä tutkimuskohteita voi hahmottaa esimerkiksi seuraavilla tulevaisuustietoisuuden perusulottuvuuksilla (Sanna Ahvenharju, Matti Minkkinen & Fanny Lalot (2018): The five dimensions of Futures Consciousness. Futures.)

Aikakäsitys kykynä muotoilla ajassa eteneviä tapahtumaketjuja;
Toimijuus sellaisten toimintatapojen hallintana, joilla voi vaikuttaa tulevaisuuteen;
Avoimuus tulevaisuuden vaihtoehdoille;
Systeemisyys kykynä hahmottaa tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden yhteyksiä;
Vastuullisuus kykynä arvioida tehtyjen tulevaisuusvalintojen toivottavuutta ja eettisyyttä