Tutuhesan / Tulevaisuuden tutkimuksen seuran

Työn tuottavuuden nostaminen -tulevaisuuspaja

22.11.2022 klo 18-19.45

Paikkana Tieteiden talo, sali 206 (Kirkkokatu 6, 00170 Hki).
Ilmoittaudu: http://bit.ly/tutuhesa221122

Lisämateriaalia pdf:nä.

Tulevaisuuspaja: ÄRM-KEMI – vanhat tekijät uudelle uralle

14.10.2021 klo 17-19, Teams

Tulevaisuuspajan tavoitteena on koota ja kehittää ratkaisuaineksia ja -malleja äkillisen rakennemuutoksen johdosta työttömiksi joutuneiden ja työttömyysuhan alaisten auttamiseksi uusille urille. Erityistavoitteena on kehittää siltoja, jotka auttavat ylittämään digikuilut.

Työskentelyn pohjana hyödynnetään Urakonetta ja Ketjuräätälöintikonetta, ÄRM-KEMI -toimintasuunnitelmaa (Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelmaa – case Veitsiluoto) ja sitä tarkastelevaa Sosped-säätiön Future Feeniks -hanketta (SITRALab3 Demoktratian kapeikot kokeilu).

Tilaisuus on jatkoa keväällä toteutetulle Tutuhesan Tulevaisuuspajalle (aineistoa alempana).

Tilaisuus on avoin ja maksuton.

Toivomme ilmoittautumisia 13.10.2021 mennessä https://bit.ly/Tutuhesa211014

Ohjelma (alustava)

Tervetuloa
Future Feeniks, Mertzi Bergman, SOSPED-säätiö
Urakoneen soveltaminen äkillisessä rakennemuutostapauksessa, Timo Sneck
Kysymykset ja keskustelu alustuksiin liittyen
Pajatyöskentely
– Sillat ura- ja digikuilujen ylittämiseen
– Kolmiporrasnostomalli
– Palvelu- ja kehittämismalli, ”INNO-ohry”
Keskustelu
– Toiveet
– Tapausesimerkit jatkotyöskentelyyn
Päätelmät
Jatko

Tervetuloa!

Erkki Aalto

Tutuhesa/Tulevaisuuden tutkimuksen seura

Tapahtuma Facebookissa (saa välittää): https://www.facebook.com/events/400367158337902

Aineistoa ja lähteitä


Tulevaisuuspajat 2021 – Suomi TuTuksi

17.02.2021

Tilaisuus avasi Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Suomi TuTuksi -virtuaalikiertueen ja Tutuhesan Tulevaisuuspajatoiminnan 2021.

Tilaisuudessa esiteltiin ja keskusteltiin Tulevaisuuspajojen 2021 aiheista ja toteutuksesta.

Ohjelma

  • Tervetuloa, Hazel Salminen, pääsihteeri, Tulevaisuuden tutkimuksen seura
  • Tutuhesa Innovaatiopajat 2021 yleiskuvaus, Timo Sneck
  • Urakone: Katkottoman työuran ylläpito itseohjautumisen avulla, Timo Sneck
  • Mahdollinen AuroraAI 2035 teknisen verkon edellyttämän tiedon kehittämisen ja hyödyntämisen nelitasorakenteen kokeilu
  • Kestävimmin kehittyvä kaupunki, Anders Jansson
  • AIKluusio Feeniks, Miikka Vuorinen, Feeniks-hankepäällikkö, Sosped säätiö
  • Keskustelu: kysymykset ja kommentit
  • Tilaisuuden päätös, Timo Sneck

– 17.2.2021 Tulevaisuuspaja intro(pdf)
– Ennakoivan tiedon tuottaminen AuroraAI ja kestävin kaupunki (pdf)

Tulevaisuuspajat 2021

Miten työpajoissa haetaan ihmisläheisiä innovatiivisia tulevaisuusratkaisuja? Pajat liittyvät toisiinsa niin, että yhdessä tuotettuja ratkaisuja voidaan hyödyntää muissa pajoissa alla kuvatulla tavalla, jota tarkennetaan työn aikana.

Urakone opastaa ihmisen itsetutkiskeluun, uravalinnoissaan tarvittavaan osaamisen kehittämiseen ja toimintatapoihin, joita tulevaisuudessa edellytetään. Näin saavutetaan itseohjautumiskyky, jota yhteiskunta tukee tuottamalla tarvittavaa tietoa valintamahdollisuuksista. Esimerkkinä yhteiskunnalle tulevista velvoitteista on työelämän mahdollisuudet avaava ketjuräätälöintikone, joka osoittaa aina tarvittaessa vaatimukset ja tavat niiden saavuttamisen katkottoman työuran ylläpitämiseksi.

AuroraAI 2035 teknisen verkon edellyttämän tiedon kehittämisen ja hyödyntämisen nelitasorakenne. AuroraAI voisi ylläpitää nelitasoisen tiedon säilytys- ja kehittämisverkon, jonka avulla ihmiset työelämässään ja pitkälti siten myös koko elämässään voivat itseohjautua. Tähän nelitasoverkkoon kokeillaan perustaksi urakoneeseen liittyviä sisältö- ja ratkaisumalleja joita täydennetään muissa pajoissa tehtävien havaintojen avulla. Elämänvaiheet poikkeavat toisistaan, samoin niissä tarvittava tuki muuttuu ajan kuluessa.

Kestävimmin kehittyvän kaupungin kehittämishaastetta varten luodaan osapuolet yhdistävä ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton ohjausrakenne. Samaa kehittämis- ja ohjausrakennetta voidaan soveltaa kaikissa muissakin pajoissa. Ensimmäinen haaste on sen teoreettinen käsitteistön muotoilu operatiivisiksi käsitteiksi, joilla tulevaisuuden toimintoja voidaan ohjata. Olemassa oleviin teoreettisiin kaupunkikudoskäsitteisiin yhdistetään sosiaaliset ym. ihmisen hyvinvoinnin rakenteet kestävän kehityksen ehdoin.

AIKluusio/Feeniks. Nyt tuotetaan elämästä ja työelämästä syrjäytyneille toimintamalleja. Tältä pohjalta on tavoite kehittää ratkaisuja, jotka voitaisiin sisällyttää AuroraAIn verkon eri tasoilla tapahtuvaan ihmisten palveluun niin, että elämään palauttamisen sijasta kyetään aluetaolla estämään uhkaavat syrjäytymiset.

Työpajat etenevät niin, että pajaistuntojen välillä työstetään niissä avautuneita tehtäviä. Osallistujat voivat tuoda työstettäviksi asioita. Pajojen muotouduttua, päätetään pajojen välillä tapahtuvan työn toteutuksesta ja dokumentoinnista. Tavoitteena on palvella AuroraAI:tä vastaamalla esiin tuleviin tarpeisiin ja hyödyntämällä sen käsitteistöä sekä sovittamalla tietorakenteet ja tietokannat sen tieto- ja palveluratkaisuihin yhdessä AuroraAI 2035 pajan kanssa.

Pajoissa käsitellään tulevaisuutta. Siksi on esimerkiksi ennakoivan tiedon tuottamiselle ja välittämiselle otettu työnimi: teknisen verkon edellyttämän tiedon kehittämisen ja hyödyntämisen ”nelitasorakenne”.  Tavoitteena on tarkastella sitä, että voisiko AuroraAI ylläpitää ”nelitasoista tiedon säilytys- ja kehittämisverkkoa”, jonka avulla ihmiset työelämässä ja myös muussa elämässään voisivat itseohjautua. Tässä onnistuttaessa seuraa paradigman muutos, minkä toimesta yhteiskuntaa katsotaan elämän eri tilanteista ja tapahtumista muodostuvina systeemikokonaisuuksina.

Pajatyössä kehitetään kokeellisten asetelmien mukaan rakentuvia esimerkkejä, jolloin saadaan tulevaisuudessa tarvittavan tiedon käyttövaatimuksia vastaavalle ”palveluratkaisulle” toimiva ilmaisu. AIKluusio toimii kokeiluna, jossa vanha palvelumalli (tuodaan syrjäytynyt ihminen takaisin elämään) korvataan palvelumallilla, jolla voidaan estää syrjäytyminen.

Tulevaisuuden käsitteiden luomisessa hyödynnetään Kestävimmän kaupungin kudosrakennetta sekä innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton ohjausverkostoa, jossa asukkaat, yritykset, julkinen sektori sekä yksityiset teknisten ratkaisujen ja palveluiden tuottajat ovat mukana.

Lisätietoa:
– 17.2.2021 Tulevaisuuspaja intro(pdf)
– Ennakoivan tiedon tuottaminen AuroraAI ja kestävin kaupunki (pdf)
– Ihminen ja digituki (pdf -esitys)
– Kaikkien hyvinvointiyhteiskunta (pdf -esitys)

Tietolähteitä:
Ihmiskeskeiset ja innovatiiviset julkiset palvelut, Futura 4/2020

Kestävä kaupunki -ohjelma
Reilun kiertotalouden käsikirja

Julkisen hallinnon digitalisaatio
Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI
Digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisen hanke
Digitalisaation edistämisen ohjelma
Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen
Digi arkeen -neuvottelukunta