Tulevaisuussarja on jatkoa A-sarjalle. Tulevaisuussarja on vertaisarvioitu julkaisusarja, jossa voidaan julkaista monenlaisia tekstejä: tulevaisuudentutkimukseen kuuluvia tieteellisiä tutkimusraportteja, kirjoja, artikkelikokoelmia sekä teemakohtaisia tai metodisia tutkimuskatsauksia. Julkaisukieliä ovat suomi tai englanti, erityistapauksissa myös muut kielet voivat tulla kyseeseen. Julkaisusarjaan voi tarjota tutkimuksia julkaistavaksi.

Olemme iloksemme saaneet luvan Yrjö Seppälän tyttäreltä Ulla Tapaniselta ja Gaudeamukselta julkaista Seppälän klassikkokirjan ”84 000 tulevaisuutta” uudelleen digitaalisessa muodossa, osana Tulevaisuussarjaa. Suuret kiitokset!
Vuonna 1984 ilmestyneen kirjan näköisversion voit ladata itsellesi tästä pdf-muodossa! Lukuiloa!

*

Laura Pouru, Markku Wilenius, Karin Holstius & Sirkka Heinonen (eds.): PENTTI MALASKA – A Visionary and Forerunner (No 9)

Published in 2018. More information.

*

Laura Pouru, Markku Wilenius, Karin Holstius ja Sirkka Heinonen (toim): Pentti Malaska – Ennalta näkijä, edellä kulkija (No 8)

Painosalama, Helsinki 2017, n. 300 sivua, maksuton. Julkaistaan myös sähköisenä. Lisätiedot

Teos on intellektuaalinen elämänkerta professori Pentti Malaskan elämäntyöstä. Pentti Malaskalla oli uraauurtava rooli tulevaisuudentutkimuksen tieteenalan perustamisessa, kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa paitsi suomalaiseen myös kansainväliseen tiedemaailmaan. Kirja on koottu kunnianosoituksena tulevaisuudentutkimuksen pioneerille, jota ilman Suomeen ei olisi kehittynyt nykyistä vahvaa tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin kulttuuria, Tulevaisuuden tutkimuksen seuraa tai Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskusta.
Kirjassa esitellään Malaskan kehittämiä tulevaisuudentutkimuksen ajatuksia, teorioita ja menetelmiä. Kirjassa käsitellään myös temaattisesti hänen keskeisiä tutkimusaiheitaan kuten ihmiskunnan inhimillisen pääoman hyödyntämistä ja ihmiskunnan rikkinäisen luontosuhteen korjaamista. Kirjassa pääsevät ääneen Pentin läheiset, kollegat ja ystävät, jotka muistelevat hänen elämäänsä ja hänen kanssaan tehtyä yhteistyötä.

*

Sirkka Heinonen: Uudet suunnat maaseudun tulevaisuudelle (No 7)
Yliopistopaino, Helsinki 2001, 231 sivua, hinta 20 euroa (alv 0%).

Tämä maaseudun tulevaisuutta luotaava teos antaa tutkimuksellisia eväitä Suomen maaseudun tahtotilan pohdintaan. Miten maaseutu pystyy sopeutumaan toimintaympäristönsä radikaaleihin muutoksiin? Mihin suuntaan maaseutu pyrkii kehittämään itseään? Miten maaseutu voisi riuhtaista itsensä irti passiivisesta ajopuumallista ja hakea aktiivisesti paikkaansa tietoyhteiskunnan ja bioyhteiskunnan maaperästä.
Lainaustiedustelut: toimisto(at)futurasociety.fi

Sirkka Heinonen: Tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys – riskeistä mahdollisuuksiin (No 6)
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1995, 154 sivua. Hinta: 24,40 euroa (alv 0%).

Kirjassa tarkastellaan tietoyhteiskunnan ja kestävän kehityksen välistä vuorovaikutusta. Kestävän kehityksen erilaisia määritelmiä ja käsityksiä käydään läpi seikkaperäisesti. Tällöin tarkastellaan esimerkiksi ympäristövaikutusten ja ympäristön tilan seurantaa, älykästä rakentamista ja älykästä liikennettä sekä etätoimintoja. Kirjassa hahmotetaan erityisen kestävän kehityksen tietoyhteiskuntakulttuurin muotoutumista tulevaisuudessa. Ydinkäsitteeksi nostetaan ekoälykäs kehitys. Tilaukset: toimisto(at)futurasociety.fi

Anita Rubin: Ote huomiseen (No 5)
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1995, 117 sivua, (loppu varastosta/lainattavissa).

Kirja käsittelee tulevaisuutta murrosajan ongelmien tuomista lähtökohdista. Kirjan tarkoituksena on jäsentää niitä valmiuksia ja taitoja, joita huomispäivän ja ylihuomisen aikuisen on hallittava ja jotka siksi on opittava jo tänään.
Lainaustiedustelut: toimisto(at)futurasociety.fi

Tuomo Uotila: Suomalainen sahateollisuus ja sen tulevaisuus (No 4)
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1994, 96 sivua. Hinta: 24,40 euroa

Kirjassaan Tuomo Uotila muodostaa kokonaisvaltaiset skenaariot sahateollisuuden tulevaisuuden toimintaympäristöstä. Hän myös johtaa näiden skenaarioiden vaikutukset yritystasolle saakka tarkastelemalla havainnollisesti kolmen yritysesimerkin avulla, mitä erilaisten toimintaympäristövaihtoehtojen toteuttaminen merkitsee näiden yritysten toiminnan kannalta ja millaisia muutospaineita niiden toimintaan kohdistuu erilaisissa toimintaympäristöskenaarioissa. Tilaukset:toimisto(at)futurasociety.fi

Pirkko Pitkänen (toim.): Katse kohti tulevaa – tulevaisuuskasvatuksen suuntaviivoja (No 3)
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1994, 150 sivua. Hinta: 10,10 euroa.

Teos tarttuu tärkeään joskin toistaiseksi vähäiselle huomiolle jääneeseen kasvatuksen ja koulutuksen haasteeseen, tulevaisuusvalmiuksien kehittämiseen. Eri alojen tutkijat ja opettajat hahmottelevat artikkeleissaan tulevaisuuskasvatuksen luonnetta ja sisältöalueita: tulevaisuuden tekemisessä tarvittavia tiedollisia, taidollisia ja eettisiä valmiuksia. Kirjan tekemisessä on ollut mukana sekä kasvatusfuturologeja että muita tulevaisuudentutkijoita. Tilaukset: toimisto(at)futurasociety.fi

Sirkka Heinonen & Iiris Hämäläinen (toim.): Suomalainen tulevaisuudentutkimus 1990-luvulla (No 2)
VAPK-Kustannus, Helsinki 1992, 232 sivua. Hinta: 5 euroa.

Tietokanta ja tutkimusrekisteri vuosina 1985-1995 valmistuneista tai käynnissäolevista tutkimuksista. Teos sisältää varsinaisen tutkimusrekisterin lisäksi johdantoosan, jossa analysoidaan saatuja tuloksia sekä tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen luonnetta, tavoitteita ja määritelmiä Tutkimusrekisterin tarkoituksena on koota yhteen hajallaan olevaa tietoutta Suomessa harjoitettavasta tulevaisuudentutkimuksesta. Tilaukset:toimisto(at)futurasociety.fi.

Yrjö Seppälä: Teollisuutemme kilpailukyky ylihuomenna (No 1)
VAPK-Kustannus, Helsinki 1992, 71 sivua, (loppu varastosta/lainattavissa)

Seppälä etsii teoksessaan teollisuutemme kilpailukyvyn avaimia. suunnaten katseensa pitkän aikavälin tekijöihin ohjevuotena 2010. Niitä ovat teollisuutemme ympäristöystävällisyys, kansainvälisyys, monipuolisuus sekä työvoiman määrä ja laatu sekä teollisuuden panostus tutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Lainaustiedustelut:toimisto(at)futurasociety.fi